Privātuma politika

Kas mēs esam?
Sia “Astra Tūre” ir dibināta 1995.gadā un ir viena no vadošajām tūrisma aģentūrām Latvijā, kas saviem klientiem nodrošina plašu tūrisma pakalpojumu un informācijas klāstu ceļojumiem visā pasaulē. SIA “Astra Tūre” ir uzņēmums ar augsta līmeņa apkalpošanas standartiem tūrisma pakalpojumu sniegšanā.
 
Šī politika ietver:
Izmantojot SIA „ Astra Tūre” mājas lapu, no Jums var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā informācija, kas ir nepieciešama, lai varētu iegādāties ceļojumus, pierakstīties informatīvajām jaunumu vēstulēm vai iesniegt jautājumus. SIA „ Astra Tūre” Jūsu iesniegtie personīgie dati tiks izmantoti ar maksimālu uzmanību un respektu.
SIA „ Astra Tūre”  izmantos Jūsu personīgos datus, lai izpildītu savas saistības attiecībā uz ceļojumu organizēšanu un maksājumiem. Jūsu personīgie dati tiks izmantoti sekojošiem nolūkiem: uzskaitei, rēķiniem un auditam, ceļojumu pārdošanas līguma slēgšanai, tūrismu piedāvājumu sagatavošanai, drošības pasākumiem, pārvaldes un juridiskiem mērķiem, sistēmas pārbaudēm, uzturēšanai un paplašināšanai, saziņai ar klientiem u.c. mērķiem.
 
Ko mēs darām?
Kādus datus mēs apkopojam?
Mēs apkopojam informāciju, ko lietotājs iesniedz ar mūsu tīmekļa vietņu, lietotņu un pakalpojumu starpniecību, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, atsevišķos gadījumos personas kodu un dzīves vietas adresi. 
Mēs arī apkopojam datus (sīkdatnes) par lietotāju saskarsmi ar mūsu tīmekļa vietnēm un lietotnēm. Turklāt mēs arī ievācam informāciju no jūsu datora vai ierīces, piemēram, jūsu IP adresi, izmantoto pārlūkprogrammu un valodas iestatījumus. Šos datus apkopo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Google Analytics , bet ne tikai.
Aģentūra glabā e-pasta saraksti ar klientiem un ar potenciālajiem klientiem, kas satur personas datus, un klientu vai potenciālo klientu apkalpošanas un/vai pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzraudzības un pilnveidošanas nolūkos veikto telefona sarunu audio ierakstus, tādējādi, veicot personas datu apstrādi, jo šāda apstrāde ir vajadzīga SIA “Astra Tūre” leģitīmo interešu ievērošanai (pierādījumu nodrošināšanai pret prasījumiem par tūrisma pakalpojuma neatbilstību un/vai līgumsaistību izpildi, kā arī pierādījumu nodrošināšanai pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta)  desmit gadus no pakalpojuma izpildes vai e-pasta sarakstes pabeigšanas dienas.
 
Kā mēs izmantojam datus?
Informācija, ko mums iesniedz lietotājs (piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs) tiek izmantota, lai, piemēram, sazinātos ar lietotāju vai sagatavoto viņa pieprasīto ceļojumu.
Dati par to, kā lietotājs izmanto mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, tiek apkopoti statistikas nolūkos, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, un parādītu pielāgotu saturu.
Lai uzlabotu savu servisu un produktu kvalitāti SIA „ Astra Tūre” ieraksta izejošās un ienākošās sarunas.
 
Trešo personu pakalpojumi (Third Party Services)
Pamatojoties uz Jūsu izvēlēto ceļošanas kārtību, mums var rasties nepieciešamība nodot Jūsu personīgos datus aviosabiedrībām, tūroperātoriem, viesnīcām, vēstniecībām un citiem uzņēmumiem, kas ir iesaistīti Jūsu ceļojuma un ar to saistīto pakalpojumu organizēšanā, kā arī citām partnerkompānijām, datu apstrādes firmām, kas strādā mūsu uzdevumā, kredītkaršu maksājuma centriem u.c. organizācijām, kā rezultātā Jūsu personīgie dati var tikt nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.
Tīmekļa vietnēs un lietotnēs tiek izmantoti pakalpojumi, piemēram, Google Analytics Solutions (bet ne tikai), lai izsekotu lietotāju darbības. Mēs izmantojam Google, Facebook u. c. trešo personu pakalpojumus, lai apkopotu anonīmus datus un izmantotu tos atbilstošāku reklāmu piedāvājumam.
 
Sīkfaili un apkopotie vai anonīmie dati
Mēs izmantojam sīkfailus mūsu tīmekļa vietnēs un pakalpojumos dažādos veidos, identificējot lietotājus kā unikālas, bet anonīmas personas. Sīkfailu lietošana palīdz mums uzlabot Jums sniegtos pakalpojumus, piemēram, neļaujot Jums vēlreiz ievadīt informāciju, ko jau esat ievadījis. Sīkfailu lietošana palīdz reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par to, kā lietotāji izmanto SIA „ Astra Tūre”  pakalpojumus. Mēs izmantojam statistiku, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu, lietotņu un pakalpojumu kvalitāti, kā arī veidotu lietotājam pielāgotu saturu ar reklāmu palīdzību. Visi šie dati tiek apkopoti anonīmi, tas nozīmē, ka mēs nevaram savienot datus ar individuālu lietotāju vai autentificētu lietotāju, kas pieteicies vietnē ar mūsu tiešsaistes autentifikācijas pakalpojumu.
 
Personas datu apstrādes principi:
SIA „ Astra Tūre”, veicot personas datu apstrādi, nodrošina katras personas privātās dzīves neaizskaramības tiesības, stingri ievēro Regulas prasības un piemērojamo normatīvo aktu prasības un citu tiesību aktu prasības, kā arī šādus principus:
•    personas dati tiek vākti tikai konkrētiem un likumīgiem mērķiem un tos apstrādā tikai tādiem mērķiem, kas atbilst noteiktajiem personas datu ievākšanas mērķiem;
•    personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi un likumīgi;
•    personas dati ir precīzi un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, pastāvīgi tiek atjaunināti. Dati, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, tiek izlaboti, papildināti, izdzēsti vai to apstrāde tiek izbeigta;
•    personas dati ir identiski, atbilstoši un tādā apjomā, kāds nepieciešams datu vākšanai un turpmākai apstrādei;
•    personas dati tiek glabāti tādā formā, kas pieļauj datu subjektu identificēšanu ne ilgāk, kā nepieciešams mērķiem, kādiem šie dati apkopoti un apstrādāti;
•    personas dati tiek apstrādāti saskaņā Regulas prasībām un piemērojamo normatīvo aktu prasībām
Mums ir tiesības izmantot Jūsu personas datus, lai:
•    administrētu tīmekļa vietni;
•    uzlabotu mājas lapas pārlūkošanas iespējas, personalizējot vietni;
•    dotu Jums iespēju izmantot vietnē pieejamos pakalpojumus;
•    nosūtītu Jums vispārīga rakstura (ne reklāmas nolūkos) komerciālus paziņojumus;
•    nosūtītu Jums Jūsu konkrēti pieprasītos e-pasta paziņojumus;
•    nosūtītu Jums mūsu jaunumu lapu un citu reklāmas informāciju saistībā ar mūsu uzņēmējdarbību;
•    risinātu Jūsu vai par Jums iesniegtus jautājumus un sūdzības attiecībā uz tīmekļa vietni.
 
Personas datu apstrādes mērķi
•    Personas dati var tikt apstrādāti šādiem mērķiem: tiešais mārketings (tikai ar iepriekšēju personas piekrišanu), personas identitātes noteikšana, personas datu pareizības pārbaude, finanšu pakalpojumu sniegšana un citu darījumu noslēgšana, izpilde un kontrole, līgumu un klientu uzskaite, finansiālo zaudējumu novēršana, SIA „ Astra Tūre”  tiesību un likumīgo interešu aizsardzība un aizstāvība, maksātspējas novērtēšana, parāda pārvalde, piemērotu pakalpojumu sniegšana;
•    Lietotājs var nepiekrist savu personas datu apstrādei minētajiem mērķiem, kā arī atsaukt jau doto piekrišanu, iesniedzot SIA „ Astra Tūre”  rakstveida iesniegumu par piekrišanas atsaukšanu; iesniegums tiek izskatīts 1 (viena) mēneša laikā no tās saņemšanas dienas. Piekrišanu nevar atsaukt gadījumos, kad Lietotājam jau ir spēkā esoši līgumi ar SIA „ Astra Tūre”  vai ja Līgumi izbeigti, bet vēl palikušas neizpildītas saistības /parādi pret SIA „ Astra Tūre”, kuras Lietotājam ir jāizpilda /jāsamaksā.
•    Lietotājs var jebkurā laikā atteikties no SIA „ Astra Tūre”  komerciālu paziņojumu saņemšanas, un Lietotājam ir tiesības nepiekrist personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem. Lietotājs var atsaukt jau doto piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem, skaidri un nepārprotami paužot savu gribu rakstveida iesniegumā, iesniedzot to SIA „ Astra Tūre”  darbiniekam vai pārstāvim, rakstot uz e-pastu info@astrature.lv  vai spiežot uz speciāli izveidota linka SIA „ Astra Tūre” jaunumu vēstules beigās.
•    SIA „ Astra Tūre” lietotāja personas datus var nodot trešajām personām tikai tad, ja Lietotājs ir devis šādu piekrišanu vai tas nepieciešams SIA „ Astra Tūre” līgumisko attiecību izpildei vai trešās personas likumīgu interešu aizstāvībai, kurai tiek sniegti Personas dati, un ja Lietotāja intereses nav svarīgākas, kā arī gadījumos, kad to prasa spēkā esošie tiesību akti.
 
Datu atklāšana
Mums ir tiesības atklāt informāciju par Jums mūsu darbiniekiem, amatpersonām, pilnvarotajiem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
Papildus mums ir arī tiesības atklāt Jūsu personas datus:
•    tādā apmērā, kādā mums to nosaka likums;
•    saistībā ar jebkādu tiesvedību vai iespējamu tiesvedību;
•    lai noteiktu, izmantotu vai izstāvētu mūsu likumīgās tiesības (tostarp informācijas sniegšana citām personām, lai novērstu krāpšanu un samazinātu kredītrisku);
•    jebkurai personai, kura pēc mūsu pamatota uzskata varētu vērsties tiesā vai citā kompetentā iestādē šādu personas datu atklāšanas nolūkos, gadījumos, kad pēc mūsu pamatota ieskata šāda tiesa vai iestāde varētu pamatoti pieprasīt minēto personas datu atklāšanu.
Izņemot šajā privātuma politikā norādītajos gadījums, mēs neatklājam Jūsu datus nekādām trešajām personām.
 
Jūsu tiesības un izvēle
Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi mūsu rīcībā esošajai informācijai par Jums. Tomēr pirms šādas informācijas sniegšanas mums jāpārliecinās par to, ka zinām, kas esat. Ja vēlaties pieprasīt piekļuvi saviem datiem, lūdzu iesniedziet iesniegumu SIA “Astra Tūre”, Elizabetes ielā 65-16, Rīgā, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu. Iesniegumu varat aizpildīt uz vietas SIA “Astra Tūre”, Elizabetes ielā 65-16, vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi info@astrature.lv , parakstot ar elektronisko parakstu. Sagatave uz iesniegumu atrodama šeit.
Ja pārlūkojat tīmekli un nevēlaties, ka laikā, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, par jums tiek apkopoti personas dati iesakām aktivizēt privātās pārlūkošanas režīmu jūsu pārlūkprogrammā.
Jums ir tiesības neatļaut mums apstrādāt Jūsu personas datus reklāmas nolūkos, jebkurā laikā nosūtot attiecīgu e-pastu uz info@astrature.lv  vai pārtraucot saņemt mūsu jaunumu vēstules, nospiežot uz speciāli izveidotas atteikšanās saites, katras jaunumu vēstules beigās.
 
Jūsu personas datu drošība
Mēs veicam saprātīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu Jūsu personas datu zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu.
Visus Jūsu sniegtos personas datus mēs uzglabājam drošos (ar parolēm un ugunsmūriem aizsargātos) serveros.
Protams, datu pārraide internetā pati par sevi ir nedroša, un mēs nevaram garantēt drošību ar interneta starpniecību pārsūtītajiem datiem.
 
Šīs politikas atjauninājumi
Mēs periodiski varam atjaunot šo politiku. Mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem tīmekļa vietnē vienmēr pieejama atjaunota privātuma politika.


1 ceļotājs
Pieaugušie (12+)
Bērni (2-11)
Zīdaiņi (0-2)