Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

A.  Sūdzību izskatīšanas un strīdu risināšanas kārtība

1.  Ja Klients nav apmierināts ar Aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitāti, viņam it tiesības iesniegt Aģentūrai sūdzību.
2.  Ja Klients nav apmierināts ar Pakalpojuma sniedzēja sniegto pakalpojumu kvalitāti, viņam ir tiesības iesniegt Pakalpojuma sniedzējam sūdzību. Atkarībā no konkrēta Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu noformēšanas nosacījumiem un veida, sūdzība ir iesniedzama vai nu tieši Pakalpojuma sniedzējam, vai arī ar Aģentūras starpniecību.
3.  Klients sūdzību Aģentūrai var iesniegt:
      -  Rakstiskā veidā:
          • personiski, Aģentūras birojā; sia”Astra Tūre”, Mazā Pils iela 5, Rīgа, LV1050;
          • elektroniski, nosūtot uz Aģentūras elektroniskā pasta adres: info@aviokase.lv;
          • pa pastu, nosūtot uz Aģentūras juridisko adresi: sia”Astra Tūre”, Taisna 1, Rīga, LV-1063.
Šajā gadījumā rekomendējam kopiju nosūtīt arī uz elektronisko pastu. Tomēr par sūdzības saņemšanas datumu tiks uzskatīts dokumenta oriģināla saņemšanas datums.
      -  Mutiskā veidā:
          • sazinoties pa tālruni: +371 67222811;
          • personiski, Aģentūras birojā: sia”Astra Tūre”, Mazā Pils iela 5, Rīgа, LV1050.]
4.  Ja Klients ir iesniedzis sūdzību mutiski, viņam ir jāiesniedz Aģentūrai kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, pasta adrese) turpmākai saziņai. Aģentūra var lūgt Klientam mutiski iesniegto sūdzību pašrocīgi noformēt rakstiskā veidā. 
5.  Iesniedzot sūdzību, Klientam tajā ir jānorāda ziņas par sevi (vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese, kontaktinformācija: tālruņa numurs un/vai elektroniskā pasta adrese), sūdzības iesniegšanas datums un jāizklāsta sūdzības būtība un prasījums, kā arī jāpievieno sūdzību pamatojošie dokumenti. 
6.  Aģentūra sniegs atbildi rakstiskā veidā atbilstoši Klienta izvēletajam saziņas kanālam (nosūtot pa pastu vai nosūtot uz elektronisko pastu) ne vēlāk kā piecpadsmit (15) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža. 
7.  Visi strīdi starp Klientu un Aģentūru tiek risināti pārrunu ceļā.
8.  Ja pārrunu ceļā strīdu nav izdevies atrisināt, piemēram, ja Aģentūra Klienta sūdzību uzskata par nepamatotu, bet Klients nepiekrīt šādam lēmumam, vai arī, ja Klients nav apmierināts ar pārrunu rezultātā Aģentūras piedāvāto risinājumu, Klientam ir tiesības izmatot normatīvajos aktos paredzētus alternatīvus strīdu risināšanas ceļus.
Šajā gadījumā Klients Aģentūrai iesniedz rakstisku iesniegumu par strīda ārpustiesas risināšanu, tajā norādot:
      -  vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, kontaktinformāciju;
      -  iesnieguma iesniegšanas datumu;
      -  strīda būtību, prasījumu un tā pamatojumu.
9.  Detalizēti ar strīdu risināšanas procesu un ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām var iepazīties Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) mājaslapas sadaļā «Patērētājiem / Ko darīt, ja iegādātā prece ir neatbilstoša? / Strīdu risināšanas process»
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process 
10.    Eiropas Komisijas tiešsaistes platforma patērētāju strīdu risināšanai atrodama vietnē
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV
11.    Palīdzību ārpustiesas strīdu risināšanas procesā Klients var saņemt:
      -  Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC):
adrese: Brīvības iela 55, Riga LV-1010,
mājaslapa: www.ptac.gov.lv
      -  pie Latvijas Finanšu nozares asociācijas Ombuda:
adrese: Doma laukums 8A-6, Riga, LV-1050,
mājaslapa: https://www.financelatvia.eu/en/ombudsman/ .
      -  pie citiem ārpustiesas strīdu risinātājiem (starpniekiem), kuru aktuālais saraksts ir ievietots PTAC mājaslapas sadaļā «Datubāzes / Ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāze»:
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
      -  PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisijā:
adrese: Brīvības iela 55, Riga LV-1010,
mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0
12.    Ja strīdu nav izdevies atrisināt arī ārpustiesas strīdu risināšanas ceļā, tad strīds var tikt izskatīts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

B.   Biļetes iegādes noteikumi  šeit.            SAGLABĀT

Klients - fiziska un/vai juridiska persona, kas rezervē un iegādājas noteiktus tūrisma Pakalpojumus Aģentūrā.

Pakalpojuma sniedzējs - tiešais tūrisma Pakalpojuma sniedzējs, kas norādīts katram tūrisma Pakalpojumam atsevišķi.

Aģentūra - tūrisma Pakalpojuma pārdevējs.

Pakalpojums - tūrisma pakalpojums, kura apraksts pieejams tiešsaistes rezervēšanas sistēmā un ko Aģentūra piedāvā rezervēt un iegādāties tiešsaistē.

1. Klients ir atbildīgs par visas sniegtās informācijas patiesumu un precizitāti. Rezervācijā noradīto pasažieru datiem jāsakrīt ar pasē norādītajiem (nelietojot mīkstinājuma un garumzīmes), pretējā gadījumā biļete būs ceļošanai nederīga.

2. Pievērsiet uzmanību Cenas noteikumiem, kas ir pieejami rezervējot izvēlēto Pakalpojumu. Ja vienai biļetei ir vairāki cenu noteikumi (dažādiem lidojuma posmiem), tad tiek piemēroti stingrākie noteikumi. Aviobiļete ir starptautisks dokuments, tādēļ informācija uz tās un cenas noteikumi ir pieejami tikai angļu valodā. Neskaidrību gadījumos lūgums sazināties ar Aģentūru.

3. Klients, rezervējot un apmaksājot Pakalpojumu, ar to akceptē pārvadātaja un biļetes iegādes noteikumus. Biļetes anulācijas gadijumā pēc izdrukāšanas brīža, rezervācijā norādīto servisa maksu Aģentūra neatmaksā. Atsevišķos gadījumos aviokompānija, saskaņā ar noteikumiem, atmaksā daļēju vai pilnu aviobiļetes vērtību. Tādā gadījumā no Klienta tiek ieturēta papildmaksa, par naudas līdzekļu atmaksāšanu 3% apmērā no atmaksas summas, bet ne mazāk kā 20.00 EUR

4. Par datu maiņu ir atbildīgs Klients, tādejādi apmaksājot visus izdevumus, kas saistīti ar vārda, uzvārda, datumu vai galamērķa maiņu. Aģentūra ir tiesīga piemērot papildus pakalpojuma maksu par izmaiņu veikšanu, ja tādas ir iespējamas, neskaitot aviokompānijas izcenojumus konkrētajam pakalpojumam.

5. Klienta pienākums ir pārliecināties, ka visas papildus veiktās rezervācijas ir anulētas. Divu identisku rezervāciju gadījumā, viena vai abas rezervācijas var tikt automātiski anulētas, neskatoties uz to vai apmaksa ir veikta vai nav. Gadījumos, kad kāda no izvēlētajām rezervācijam nav nepieciešama, lūgums informēt Aģentūru pa e-pastu vai tālruni.

6. Klienta pienākums ir izpirkt rezervāciju pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz rezervācijā norādītajam beigu izpirkšanas datumam un saskaņā ar Aģentūras darba laiku.

7. Aģentūra negarantē rezervācijā noradīto summu, jo pilda tikai starpnieka funkciju starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju.

Cenu izmaiņas ietekmē pasaules degvielas cenu svārstības un lidostu nodokļu sadārdzinājums. Gadījumos, kad starpība radusies īidz biļetes izpirkšanas brīdim, izmaksas sedz Klients.

8. Lūdzam ņemt vērā, ka, norēķinoties ar kredītkarti, aviokompānijas ir tiesīgas aviobiļetes cenu ieturēt ārzemju valūtā.

Konvertācijas procesa rezultātā aviobiļetes cenā ir iespējamas izmaiņas.

9. Aģentūra negarantē Pakalpojumam izvēlētos papildus servisus. To iespejamību apstiprina Pakalpojuma sniedzējs.

10. Aģentūra nodrošina tikai attiecīgas Pakalpojumu sniedzēja datubāzes un rezervēšanas sistēmas pieejamību Klientam, kā arī nepieciešamības gadījumā veic papildus pasūtījuma apstrādi (aviobiļetes izdošanu, papildus apstiprinājuma nosūtīšanu) un nekādā veidā nav atbildīga par sniedzamo pakalpojumu. Visas pretenzijas par pakalpojumu un tā kvalitāti iesniedzamas Pakalpojuma sniedzājam vai nodrošinātājam.

11. Ceļojumu dokumenti tiek piegādāti, nosūtot apstiprinājumu uz Klienta e-pastu. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt uzrādīt rezervācijas numuru un/vai apstiprinājuma e-pastu, kas kalpo kā pasītījuma pierādījums.

12. Visa informācija par lidojumu izmaiņām tiek sūtīta uz rezervācijā norādīto Klienta e-pasta adresi, kas ir periodiski jāparbauda.

Pasažiera pienākums ir pirms lidojuma interneta mājas lapā www.checkmytrip.com pārbaudīt, vai nav mainijušies lidojuma laiki.

13. Lidostā pasažierim jāierodas pārvadātāja noteiktajā laikā vai, ja laiks nav noteikts, pietiekami laicīgi, lai nokārtotu izlidošanas formalitātes..

14. Ja Klients vēlas atcelt vai mainīt savu pasūtījumu, tam jāsazinās ar Aģentūru vai Pakalpojuma sniedzēju.

15. Lidojums ir jāveic tādā secība, kādā esat veikuši rezervāciju. Ja kada iemesla dēļ Klients nav nolidojis pirmo posmu, saskaņā  ar Starptautiskajiem aviopārvadātāju noteikumiem visa biļete tiks automātiski anulēta un nauda netiks atgriezta.

16. Klientam jāievēro visas valdības noteiktās prasības par ceļošanu, jāuzrada izceļošanas vai ieceļošanas un citus nepieciešamos dokumentus. Lāgums laicīgi pārliecināties par pases derīguma termiņu. Zīdaiņiem un bērniem (līdz 18 gadiem) ceļošanai nepieciešama pase un  obligāti nepieciešama dzimšanas apliecība vai tās notariāli apstiprināta kopija, ja bērns neceļo kopā ar vismaz vienu no vecākiem, tad nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara bērna izceļošanai no valsts. Par papildus dokumentiem interesēties pie notāra.

17. Klients ir atbildīgs par dokumentu un vīzu/tranzītvīzu nepieciešamiību.

18. Ieceļojot ES teritorijā vai izmantojot ES dalībvalstu aviokompāniju pakalpojumus, Klientam ir noteiktas tiesības attiecībā uz bagāžas bojājumiem, reisa ilgstošu kavēšanos un atcelšanu, iekapšanas atteikumu, ceļošanu kopā  ar pasažieriem ar pārvietošanas grūtībām vai citiem sarežģījumiem (EK Regula nr.261/2004). Papildus informācija atrodama www.ptac.gov.lv.

19. Aviokases.lv datu aizsardzība

Portāls ievēro personas datu aizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Rezervējot produktu portālā Aviokases.lv, Klients piekrīt, ka iesniegtos datus apstrādās trešās puses, t.i., Tūrisma pakalpojumu piegādātāji.

Rezervējot aviobiļeti, personas dati ierakstās Amadeus Globālajā rezervēšanas sistēmā, kas atbild par datu konfidencialitāti.

C.   Zemo cenu aviokompāniju biļešu papildus iegādes noteikumi

 • Par šo biļetes cenu piedāvāto vietu skaits ir ierobežots un tās var beigties, ja par šo vai citiem lidojumiem samaksāsiet vēlāk.
 • Kamēr aviobiļetes nav nopirktas, visas to cenas var mainīties.
 • Wizzair reisos pasažieri līdz 14 gadu vecumam nav tiesīgi lidot bez pieaugušā pavadības.
 • Par reisu aizkavēšanos vai citām problēmām, kas saistītas ar laikapstākļiem vai lidostām, aģentūra atbildību nenes un apmaksātā nauda netiek atgriezta.
 • Noteikumi Wizzair lidojumiem: Ja Jūsu rokas bagāžas izmēri ir 40X30x20см vai mazāki, Jūs varat to paņemt lidmašīnas salonā bez maksas. Tai jābūt tik lielai, lai ievietotos zem pasažiera sēdekļa pirms jums.
 • Ja jūsu rokas bagažas izmēri ir lielāki nekā mazās rokas bagāžas izmēri, bet nepārsniedz 55х40х23сm, jūs varat ņemt to līdzi lidmašīnas salonā par papildus samaksu. Tam ir jāielien bagāžas nodalījuma augšējā plauktā.
 • Ja pasažieris reģistrē mazāk bagāžas, nekā par kuru ir samaksājis, apmaksa par bagāžu netiek atgriezta.
 • Lidojuma maršruts, laiks un datums nav maināmi.
 • Pasažieru vārdi un uzvārdi nav maināmi.
 • Rezervācija nav apstiprināta līdz tam brīdim, kamēr neesat saņēmuši apstiprinājuma vēstuli.
 • Nauda par nopirktajām biļetēm vai daļa no apmaksas netiek atgriezta.
 • Informācija par reisiem ar pārsēšanos zemo izmaksu aviokompānijām.  Zemo izmaksu aviokompānijas (Ryanair, Wizzair , EasyJet) nepiedāvā lidojumus ar pārsēšanos un tāpēc nevar nodrošināt pasažieru vai viņu bagāžu nogādāšanu uz citiem lidojumiem, pat ja nākamais lidojums ir ar to pašu aviokompāniju. Tāpēc nedz mēs, nedz aviokompānija(s) neuzņemas atbildību par to, ka pasažieri var nokavēt nākamo lidojumu. Mēs ļoti iesakām veikt rezervācijas tā, lai būtu pietiekams laiks starp lidojumiem un lai varētu paspēt iziet muitu, pasu kontroli (kur nepieciešams), drošības pārbaudi un piereģistrēties nākamajam lidojumam (ja nepieciešams).Gadījumā, kad tiek atcelts viens no  lidojuma posmiem (izlidošanas laika vai datuma izmaiņas ), aviokompānija atgriež naudu tikai par samainīto/atcelto lidojuma posmu. Ne aģentūra, ne aviokompānija nenes atbildību par lidojuma savienojuma zaudēšanu.
 • Klients ir atbildīgs par nepieciešamo dokumentu, vīzu / tranzītvīzu esamību lidojuma laikā 
 • Ieceļojot ES teritorijā vai izmantojot ES dalībvalstu aviokompāniju pakalpojumus, Klientam ir noteiktas tiesības attiecībā uz bagāžas bojājumiem, reisa ilgstošu kavēšanos un atcelšanu, iekāpšanas atteikumu, ceļošanu kopā ar pasažieriem ar pārvietošanās grūtībām vai citiem sarežģījumiem (EK Regula nr.261/2004). Papildus informācija atrodama www.ptac.gov.lv

Tūrisma un citu ar tūrismu saistīto pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Noteikumi – šie SIA „ASTRA TŪRE” vispārējie tūrisma pakalpojumu un citu ar tūrismu saistīto pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Aģentūra jeb mēs - SIA „ASTRA TŪRE”, reģistrācijas numurs - 40003257338, TATO reģistrācijas numurs - TATO-2010-17, juridiskā adrese – Taisnā iela 1, Rīga, LV-1050 un faktiskā adrese – Mazā Pils iela 5, Rīga, LV-1050

Klients jeb Jūs –fiziskā un/vai juridiskā persona, kas iegādājas noteiktus Pakalpojumus no Aģentūras to lietošanas nolūkā.

Tūrists – Klienta norādītā fiziskā persona, kurai ir tiesības saņemt Pakalpojumu.

Pasažieris – fiziskā persona, kas ir norādīta kā pasažieris ceļošanas dokumentā un kurai tiek/tiks sniegts avio, autobusu vai dzelzceļa pārvadājuma pakalpojums ar Pārvadātāja piekrišanu.

Patērētājs – fiziska persona, kura saņem vai piesakās Tūrisma pakalpojuma saņemšanai nolūkam, kas nav saistīts ar minētās personas saimniecisko vai profesionālo darbību.

Pakalpojumi – Tūrisma pakalpojumi un Citi ar tūrismu saistītie pakalpojumi.

Pakalpojumu sniedzējs – tūrisma operators, aviokompānija vai cits transporta pakalpojumu sniedzējs, viesnīca, apdrošināšanas kompānija vai interneta platforma, kas dažādos veidos nodrošina Tūrisma pakalpojumu meklēšanu, rezervēšanu un iegādi tiešsaistē.

Tūrisma pakalpojumi – avio, autobusu un citi tūrisma transporta pakalpojumi, viesnīcas, ceļojumu paketes, atsevišķi ceļojumi, ekskursijas un citi ar tūrismu saistīti pakalpojumi, kuru apraksts pieejams interneta vietnēs  www.astrature.lv, www.aviokase.lv, www.aviokases.lv  un kurus

Aģentūra piedāvā iegādāties, izmantojot elektroniskos maksājuma veidus.

Citi ar tūrismu saistītie pakalpojumi – apdrošināšanas pakalpojumi, informācijas pakalpojumi utt.

Kompleksais tūrisma pakalpojums – tūrisma pakalpojumu apvienojums (ceļojumu pakete), kurš sagatavots iepriekš vai pēc klienta pieprasījuma atbilstoši Tūrisma likumā minētajām pazīmēm.

Pakalpojumu apliecinošs dokuments – Rezervācijas apstiprinājums, Vaučers, Elektroniskā biļete vai cits Tūristam izsniegts dokuments, kas dod tiesības uz Tūrisma pakalpojuma saņemšanu. Šo dokumentu veidu definīcijas un apraksti sniegti šo Noteikumu Speciālajā daļā.

Darījuma apstrādes komisija – maksa, kas tiek piemērota papildus Tūrisma pakalpojuma cenai, ja Klients izvēlas Tūrisma pakalpojuma iegādi, izmantojot elektroniskos maksājuma veidus interneta vietnēs  www.astrature.lv, www.aviokases.lv, www.aviokases.lv.

Pieteikums – jebkurš Klienta rakstisks dokuments Pakalpojuma saņemšanai, grozīšanai vai atcelšanai, kas adresēts Aģentūrai vai ar Aģentūras starpniecību trešajai pusei, kas nodrošina noteiktu pakalpojumu sniegšanu vai organizēšanu.

Kompetentās iestādes – Latvijas Republikā vai uzturēšanas valstī noteiktā iestāde, kuras kompetencē ietilpst nodrošināt Tūristiem/Pasažieriem noteiktu prasību vai noteikumu izpildi saskaņā ar likumdošanu vai normatīvajiem aktiem, kas regulē Tūristu/Pasažieru uzturēšanos un atrašanos un citus jautājumus, tai skaitā robežas šķērsošanu, ieceļošanu vai uzturēšanās valstī, vīzu un dokumentu noformēšanu, pasažieru pārvadāšanu, drošības rekomendācijas u.c.) Latvijas Republikā vai uzturēšanās valstī.

2.            Līgums un līguma attiecības

2.1.         Noteikumu Vispārējā daļā ar vārdu „Līgums” vai „vienošanās” saprot juridisku dokumentu, kurš regulē Klienta/Tūrista un Aģentūras savstarpējās attiecības, kas saistītas ar Aģentūras vai ar Aģentūras starpniecību sniegtajiem Pakalpojumiem. Šo attiecību juridiskais pamats vairumā gadījumos būs šie Noteikumi vai īpaši Līgumi vai vienošanās, kas var noteikt atsevišķu Pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, kas nav iekļauti šajos Noteikumos vai atšķiras no šajos

Noteikumos minētajiem.

2.2.         Noteikumu Speciālajā daļā tiek skaidrots, kāda veidā tiek nodibinātas līgumattiecības saistībā ar katru no Pakalpojumiem, proti: kas ir līguma priekšmets, kādas ir līgumslēdzēju puses, kādi noteikumi un nosacījumi tiek piemēroti. Respektīvi, tiek izmantota īpaša, no Noteikumu Vispārējās daļas atšķirīga, Līguma definīcija. Lai gan Klienta/Tūrista un Aģentūras savstarpējo attiecību regulējuma pamatā ir šie Noteikumi, pilnu juridisko līgumattiecību kopumu veido šo Noteikumu Speciālajā daļā visu minēto dokumentu kopums neatkarīgi no nosaukuma, piemēram, Līgums,

Noteikumi utt.

2.3.         Ja Aģentūra un Klients nevienojas citādi, līguma attiecības ar Klientu tiek nodibinātas attālināti, Klientam piekrītot līguma nosacījumiem ar automatizētiem līdzekļiem interneta vietnēs  www.astrature.lv, www.aviokase.lv, www.aviokases.lv vai izmantojot elektronisko pastu individuālajiem pasūtījumiem. Strīdu gadījumā tiek uzskatīts, ka kaut viena Līgumā paredzētā maksājuma veikšana ir nepārprotama Klienta piekrišana šo Noteikumu un Līguma nosacījumiem.

3.            Noteikumu piemērošana

3.1.         Noteikumi reglamentē Klienta/Tūrista un Aģentūras (turpmāk – Puses) attiecības, tie ir piemērojami ar brīdi, kad Klients ienāk interneta vietnēs  www.astrature.lv, www.aviokase.lv, www.aviokases.lv ar nolūku sameklēt, izvēlēties un/vai iegādāties Aģentūras vai ar Aģentūras starpniecību sniegtos Pakalpojumus.

3.2.         Noteikumi sastāv no Vispārējās daļas, Speciālās daļas un Cenrāža, kas veido vienu kopumu un ir šo Noteikumu neatņemamās sastāvdaļas.

3.3.         Noteikumu sadaļas un to nosaukumi izveidoti teksta ērtākai lietošanai un nav paredzēti Noteikumu interpretēšanai.

3.4.         Noteikumi ir piemērojami visiem starp Aģentūru un Klientu pastāvošajām attiecībām (tai skaitā interneta vietņu  www.astrature.lv, www.aviokase.lv, www.aviokases.lv  lietošanas noteikumiem), ja vien Puses rakstveidā atsevišķi nav vienojušās citādi. Pastāvot šādām īpašām vienošanām, ja tiek konstatēta pretruna starp Noteikumiem un vienošanās tekstu, Puses vadās pēc vienošanās noteiktā.

3.5.         Kad Pakalpojumu sniegšanā ir iesaistītas trešās puses atbilstoši šajos Noteikumos aprakstītajam, Klientam/Tūristam ir saistoši šo trešo pušu noteikumi un nosacījumi. Šo Noteikumu Speciālajā daļā katram no pakalpojumiem sniegts skaidrojums attiecībā uz iespējamām situācijām, kad var rasties pretrunas starp šiem Noteikumiem, trešo pušu noteikumiem un pakalpojumu sniegšanas gaitā noslēgtajiem līgumiem.

4.            Pakalpojumu sniegšanas veidi

4.1.         Visi šajos Noteikumos minētie Pakalpojumi tiek sniegti tiešsaistē Aģentūras interneta vietnēs  www.astrature.lv. Aviobiļešu  tiešsaistes rezervēšanas un iegādes pakalpojumi tiek sniegti arī interneta vietnēs www.aviokases.lv, www.aviokase.lv.

4.2.         Šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā ir iespējama Pakalpojumu sniegšana citos veidos nekā pakalpojumi tiešsaistē. Taču jebkurā gadījumā Pakalpojumu sniegšana un to nosacījumu grozīšana ir iespējama, pamatojoties uz Klientu rakstveida Pieteikumiem, kas šo

Noteikumu Speciālajā daļā aprakstītajā kārtībā nosūtīti Aģentūrai vai ar Aģentūras starpniecību trešajām pusēm, kas nodrošina noteiktu pakalpojumu sniegšanu vai organizēšanu.

5.            Kompleksie tūrisma pakalpojumi un individuālo pakalpojumu kombinācija

5.1.         Aģentūras interneta vietnēs  www.astrature.lv, www.aviokases.lv vai www.aviokases.lv  tiešsaistes ceļojumu katalogā piedāvātie Tūrisma pakalpojumi ir Kompleksie tūrisma pakalpojumi, ja piedāvājumā tiek atspoguļots attiecīgā Tūrisma operatora logotips un sadaļā „Informācija” nav nepārprotamas norādes uz to, ka tas ir individuālais pakalpojums, individuālo pakalpojumu apvienojums vai trešo pušu pakalpojums.

5.2.         Kompleksie tūrisma pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar šo Noteikumu Speciālās daļas sadaļu „I. Komplekso tūrisma pakalpojumu (ceļojumu) noteikumi”.

5.3.         Individuālo pakalpojumu apvienojums var iekļaut aviobiļetes, viesnīcu rezervāciju, autobusu vai dzelzceļa transporta biļetes, ekskursijas vai citus, tai skaitā trešo pušu nodrošinātos un sniegtos pakalpojumus. Visus šos pakalpojumus Klients pasūta un apmaksā atsevišķi. Aģentūras tiešsaistes ceļojumu kataloga sadaļā „Informācija” tiek sniegtas skaidras un nepārprotamas norādes uz to, kāda šo Noteikumu Speciālās daļas sadaļa tiek piemērota, vai tiek norādīts, ka tiek piedāvāti trešo pušu pakalpojumi kā aprakstīts turpmāk.

6.            Trešo pušu pakalpojumi

6.1.         Aģentūra interneta vietnēs  www.astrature.lv, www.aviokase.lv, www.aviokases.lv  izvieto saites uz trešo pušu Pakalpojumiem. Gadījumā, ja šiem Pakalpojumiem netiek piemēroti šo Noteikumu Speciālās daļas īpašie nosacījumi, spēkā ir turpmāk šajā punktā aprakstītie noteikumi un nosacījumi.

6.2.         Trešo pušu Pakalpojumiem Aģentūra uz partneru programmas pamata sniedz Jums saiti patstāvīgai Pakalpojumu rezervēšanai tiešsaistē. Aģentūra nepieņem maksājumus Pakalpojumu sniedzēju labā, Pakalpojums Jums jāapmaksā patstāvīgi.

6.3.         Aģentūra nav atbildīga par Trešo pušu pakalpojumu sniegšanu un nepieņem pretenzijas saistībā ar tiem. Jautājumu vai pretenziju gadījumā Jums patstāvīgi jāgriežas pie Pakalpojuma sniedzēja atbalsta dienesta. Stingri iesakām pirms Pakalpojumu rezervēšanas vai iegādes iepazīties ar Trešās puses Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem to tīmekļa vietnēs.

7.            Aģentūras tiesības ierobežot vai atteikt Pakalpojumu sniegšanu

7.1.         Aģentūra patur tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt Klientam Pakalpojuma sniegšanā bez iemeslu paskaidrošanas pat pēc veiktās samaksas, atgriežot Klientam samaksāto naudu un Darījuma apstrādes komisiju, šādos gadījumos:

7.1.1.     Pēc Aģentūras rīcībā esošās informācijas Klients/Tūrists vai Pasažieris pagātnē pieļāva rupju Aģentūras vai Pakalpojuma sniedzēja nosacījumu pārkāpumu vai krāpšanos, un Aģentūra uzskata apkalpošanas risku par nepieņemamu.

7.1.2.     Tiešsaistē saņemts pasūtījums no citas valsts personas, un (a) šī persona nav Aģentūras Klients,

(b)          Aģentūrai var būt problemātiski sazināties ar šo personu, (c) persona ir no valsts, kura pieļauj vienkāršotu reklamāciju iesniegšanas kārtību, (d) ir konstatētas krāpnieciskā darījuma pazīmes. Krāpniecisko darījumu izvērtēšanai Aģentūra ņem vērā darījuma summu, atlikušo laiku līdz Pakalpojuma sniegšanas datumam, ceļojuma virzienus un maršrutu, norādītās kontakta informācijas ticamību un citus apstākļus.

7.2.         Aģentūra katram Klientam pēc saviem ieskatiem var noteikt maksimālu pasūtījuma summu, virs kuras apmaksa ar maksājumu kartēm netiek pieņemta.

8.            Pakalpojumu maksa

8.1.         Aģentūra īsteno šādu pakalpojumu maksu politiku komplekso tūrisma pakalpojumu (ceļojumu) pārdošanai tiešsaistē:

8.1.1.     Kompleksa tūrisma pakalpojuma kopējā maksa (neņemot vērā atlaides) veidojas no pamatpakalpojumu cenas, papildpakalpojumu cenas, Aģentūras komisijas (ja piemērojama) un darījumu apstrādes komisijas.

8.1.2.     Aģentūra parasti nepiemēro pakalpojumu maksu ceļojuma pamatpakalpojumiem, izņemot atsevišķas aviobiļetes un citus gadījumus, kad var tikt piemērota Aģentūras komisija atbilstoši Cenrādim.

8.1.3.     Aģentūra atsevišķos gadījumos var piemērot uzcenojumu papildpakalpojumiem. Šis uzcenojums tiek iekļauts interneta vietnē norādītajā papildpakalpojuma cenā un netiek atsevišķi atklāts.

8.1.4.     Aģentūras komisija ir tieši maksa par Aģentūras sniegtiem pakalpojumiem, tā jānošķir no papildpakalpojumiem, piemēram, vīzas noformēšanas maksas, ēdināšanas lidojuma laikā un citiem papildpakalpojumiem.

8.1.5.     Aģentūra piemēro Darījuma apstrādes komisiju saskaņa ar Cenrādi, ja maksājums par ceļojumu tiek veikts Aģentūras interneta vietnē.

8.1.6.     Aģentūra piemēro Cenrādī noteikto maksu par ceļojuma meklēšanu pēc Klienta noteiktajiem kritērijiem.

8.2.         Aģentūra īsteno šādu pakalpojumu maksu politiku citu pakalpojumu pārdošanai tiešsaistē:

8.2.1.     Par aviobiļešu pārdošanu tiešsaistē Aģentūra piemēro uzcenojumu līdz 30 EUR par vienu aviobiļeti un Darījuma apstrādes komisiju par maksājuma apstādi Aģentūras interneta vietnē saskaņā ar Cenrādi. Aviobiļetes cena iekļauj arī maksu par servisu, kas tiek nodrošināts saistībā ar aviobiļetes iegādes pasūtījuma apstrādi un pavadīšanu.

8.2.2.     Aģentūra nepiemēro pakalpojumu maksu par viesnīcu rezervēšanas, autobusu un dzelzceļa biļešu, ekskursiju iegādes pakalpojumu nodrošināšanu tiešsaistē, ja Klients šos pakalpojumus rezervē patstāvīgi pēc pāradresācijas no Aģentūras interneta vietnes uz Pakalpojuma sniedzēja interneta vietni vai interneta platformu vai ja Klients un Aģentūra par to nenoslēdz atsevišķu vienošanos.

8.2.3.     Ja iepriekšējā punktā aprakstītos pakalpojumus Klientam rezervē vai iegādājas Aģentūra, tā piemēro vai nu servisa maksu, par kuras apmēru Aģentūra un Klients vienojas atsevišķi, vai uzcenojumu pie Pakalpojuma bāzes cenas, kuru Aģentūra nosaka pēc saviem ieskatiem un atsevišķi neatklāj.

8.2.4.     Aģentūra nepiemēro pakalpojumu maksu par ceļojumu apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšanu tiešsaistē.

8.3.         Aģentūra var sniegt Klientiem citus pakalpojumus, kuru maksa ir noradīta Cenrādī vai par kuru maksu Aģentūra un Klients vienojas atsevišķi.

9.            Atbildība

9.1.         Puses ir atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

9.2.         Klients nekavējoties informē Aģentūru, tiklīdz nav iespējams izpildīt kaut vienu Aģentūrai sniegto apliecinājumu, tiek konstatēta kļūda Aģentūrai iepriekš sniegtajā informācijā vai dokumentos.

9.3.         Klients uzņemas finansiālu atbildību par visām transakcijām, kas veiktas viņa/viņas vārdā un no viņa/viņas rēķina.

9.4.         Klientam jābūt 18 gadus vecam/vecai vai vecākam/vecākai un rīcībspējīgam/rīcībspējīgai.

9.5.         Klients garantē, ka visa sniegtā informācija par sevi un citām personām, kuru vārdā tiek veikta pakalpojumu pasūtīšana ir patiesa un precīza.

9.6.         Aģentūra atbild tikai par Klienta tiešiem zaudējumiem, ko tā nodarījusi Klientam, neizpildot savas saistības ar nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ.

9.7.         Aģentūra neatbild par savu saistību neizpildi un tā rezultātā Klientam radītajiem zaudējumiem, kurus Aģentūra Pakalpojumu sniegšanas brīdī nevarēja vai tai nevajadzēja paredzēt.

9.8.         Aģentūra neatbild par Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto trešo pušu, tajā skaitā, bet ne tikai tūrisma operatoru, transporta pārvadātāju, viesnīcu, apdrošināšanas sabiedrību darbībām.

9.9.         Aģentūra neatbild par Klientam radītajiem zaudējumiem, ja Klients apzināti vai aiz neuzmanības nav sniedzis Aģentūrai Noteikumos vai Līgumos paredzēto informāciju, ir sniedzis maldīgu, nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, kā arī nav paziņojis par jebkurām izmaiņām Aģentūrai agrāk sniegtajā informācijā.

9.10.      Ja Pakalpojumu sniegšanai tiek izmantoti sakaru līdzekļi, Aģentūra nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgo pakalpojumu saņemšanu, traucējumu dēļ. Aģentūra neuzņemas atbildību par grūtībām vai traucējumiem, kas saistītas ar piekļuvi tās interneta vietnēm un to lietošanu, kā arī par jebkādas veiktās transakcijas neizdošanos.

9.11.      Aģentūra negarantē, ka mājas lapā esošā informācija (tai skaitā, cenas, apraksti, datumi) nav kļūdaina vai nepilnīga, taču pēc iespējas centīsies labot visas kļūdas vai nepilnības, tiklīdz tās konstatēs vai saņems informāciju par tām.

9.12.      Aģentūras mājas lapā var būt hipersaites uz ārējām mājas lapām, kas pieder un ko pārvalda trešās personas. Aģentūrai nav kontroles par vai saistības ar šādām trešo personu mājas lapām, un tā neuzņemas atbildību par tajās atrodamās informācijas precizitāti un kvalitāti. Visus jautājumus, kas attiecas uz ārējās saitēs atrodamo informāciju, jāsūta attiecīgās mājas lapas administratoram vai tīmekļa pārzinim.

10.          Īpašie nosacījumi par zaudējumu atlīdzināšanu

10.1.      Klients apliecina, ka nodibinot Līguma attiecības saistībā ar Aģentūras interneta vietnēs  www.astrature.lv, www.aviokase.lv, www.aviokases.lv  piedāvātajiem

Pakalpojumiem (neatkarīgi no tā, vai Līgums tiek nodibināts ar Aģentūru vai ar trešo pusi), viņam ir skaidra un saprotama Aģentūras loma Pakalpojuma sniegšanā un viņš apzinās, kas ir galīgais Pakalpojuma sniedzējs, kurs ir atbildīgs par Pakalpojuma sniegšanu.

10.2.      Ja Pakalpojuma nodrošināšanā Aģentūra ir izpildījusi visas savas šajos Noteikumos un/vai Līgumā noteiktās saistības, bet Pakalpojumu daļēji vai pilnīgi nav nodrošinājis galīgais Pakalpojuma sniedzējs, Klients apņemas Ievērot un nepārkāpt šajos Noteikumos un/vai Līgumā noteikto sūdzību un pretenziju iesniegšanas kārtību.

11.          Saziņa un informācijas apmaiņa starp Aģentūru un Klientu/Tūristu

11.1.      Par pamata saziņas līdzekli starp Aģentūru un Klientu tiek noteikts elektroniskais pasts, tajā skaitā gadījumos, kad Puses saskaņo Pakalpojumu nosacījumu maiņu, atcelšanu utt. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad saskaņā ar šiem Noteikumiem ir nepieciešama Pušu atsevišķa vienošanās.

11.2.      Elektroniskā pasta nosūtītājs un saņēmējs ir nosākami pēc atbilstības Pušu paziņotajiem elektroniskā pasta adresēm, un, pastāvot šādai atbilstībai, Puses apņemas necelt pretenzijas par neatbilstošu elektronisko vēstuļu nosūtītāju un saņēmēju, ka arī Puses apņemas necelt pretenzijas sakarā ar elektroniskā pasta saziņas drošību.

11.3.      Iepriekšējā punkta izpratnē par Pušu paziņotajām elektroniska pasta adresēm tiek uzskatītas:

11.3.1.   Klienta elektroniskā pasta adrese, kas norādīta pakalpojuma saņemšanas Pieteikumā neatkarīgi no formas, kādā šis Pieteikums saņemts Aģentūra, ja tā nav pretrunā ar šiem Noteikumiem.

11.3.2.   Aģentūras e-pasta adreses  info@astrature.lv, info@aviokase.lv, infod@astrature.lv.

11.4.      Klients ir atbildīgs par elektroniskā pasta saņemšanu. Ja Aģentūra nosūta pastu, skaitās, ka tā ir informējusi Klientu. Klients ir atbildīgs par Tūristu informēšanu atbilstoši šajos Noteikumos iekļautajiem nosacījumiem.

12.          Datu apstrāde

12.1.      Aģentūra saņem, uzglabā un apstrādā Klientu - fizisko personu personīgos datus, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1. un 2.punktu, respektīvi:

12.1.1.   Aģentūra saņem, uzglabā, apstrādā un nodod trešajām personām Klientu personīgos datus, tanī apjomā, kas būtu nepieciešams Tūrisma pakalpojumu un citu ar tūrismu saistīto pakalpojumu nodrošināšanai. Tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt tam, uzsākot attiecīgā pakalpojuma pasūtīšanu.

12.1.2.   Saņemot Klientu - fizisko personu atļauju brīdī, kad Klients interneta vietnēs  www.aviokses.lv, www.aviokase.lv, www.astrature.lv izvēlas kontakta formas opciju „parakstīties uz jaunumiem”, lai izsūtītu Klientiem informāciju, piedāvājumus un Aģentūras sagatavotos informācijas biļetenus.

12.2.      Aģentūra ir tiesīga piedāvāt Klientiem Pakalpojumus, izmantojot pastu, tālruni, faksu, e-pastu un citus sakaru līdzekļus. Klients ir tiesīgs atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas, nosūtot Aģentūrai rakstisku paziņojumu par atteikšanos.

13.          Nepārvaramas varas apstākļi

13.1.      Nepārvaramas varas apstākļu jēdziens sevī ietver intervenci, karus, civilos nemierus, nolaupīšanas, ugunsgrēkus, plūdus, negadījumus, vētras, teroristu uzbrukumus, streikus, lokautus, valsts normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz iebraukšanu/izbraukšanu, ārvalstu pārstāvniecību, robežsardzes/muitas, transporta dienestu un drošības institūciju darbību u.c. darbībām, kas nepārvarami ietekmē Aģentūras vai Pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu nodrošināšanu.

13.2.      Aģentūra neuzņemas atbildību par jebkādu pakalpojumu neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu ietekmē.

14.          Sūdzības, pretenzijas un palīdzība

14.1.      Aģentūra saņem Klientu sūdzības un pretenzijas tikai rakstveidā uz e-pastu  info@astrature.lv  (visi pakalpojumi)  info@aviokase.lv (aviobiļetes). Lūgums norādīt savu tālruņa numuru, lai mēs varētu operatīvi sazināties ar Jums detaļu noskaidrošanai vai citiem mērķiem. Sūdzības un pretenzijas tiek izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, to izskatīšanas termiņš ir 10 dienas, ja vien šo Noteikumu Speciālajā daļā nav noteikts citādi.

14.2.      Aģentūra uz e-pasta vēstulēm, kas saņemtas uz e-pastiem info@aviokase.lv un  info@astrature.lv un kas nav sūdzības un pretenzijas, apņemas atbildēt 1 stundas laikā darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.18:00 (pa tālruni no plkst.09:00 līdz plkst.17:30) vai izņēmumu kārtā ārpus šī laika steidzamu jautājumu gadījumā, ko Aģentūra lemj pēc saviem ieskatiem, izņemot, ja tas nepārprotami norādīts e-pasta vēstulē un steidzamība ir pamatota, piemēram, tehnisko problēmu dēļ pasūtījums nav apstiprināts.

15.          Piemērojamie normatīvie akti un strīdu izskatīšanas kārtība

15.1.      Klienta/Tūrista un Aģentūras attiecībām ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, ja vien Puses rakstveidā atsevišķi nav vienojušās par citas valsts normatīvo aktu piemērošanu.

15.2.      Pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir nosakāms Patērētāju tiesību aizsardzības apmērs, personas datu apstrādes kārtība un pārējie atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem noteiktie pienākumi.

15.3.      Attiecībā uz starptautiskajiem avio, jūras un dzelzceļa pārvadājumiem, Aģentūras atbildību ierobežo attiecīgo starptautisko konvenciju nosacījumi.

15.4.      Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties starp Aģentūru un Klientu/Tūristu, tiek risināti sarunu veidā. Klientu sūdzības un pretenzijas tiek izskatītas atbilstoši šiem Noteikumiem.

15.5.      Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā pēc Aģentūras atrašanās vietas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā vai arī citā tiesā vai šķīrējtiesā, ja tas norādīts starp Pusēm noslēgtajā Līgumā vai vienošanās.

15.6.      Kad šie Noteikumi paredz līgumattiecību nodibināšanu ar trešajam pusēm (piemēram, viesnīcas, aviokompānijas, apdrošināšanas sabiedrības u.c.), tad šādām attiecībām ir piemērojami tās valsts normatīvie akti, kas norādīti trešās puses saistošajos noteikumos.

15.7.      Saskaņā ar šo Noteikumu Speciālajā daļā sniegtajiem skaidrojumiem, atsevišķiem Pakalpojumiem ir saistoši Eiropas Savienības tiesību akti un starptautiskās konvencijas.

16.          Noteikumu apstiprināšana, spēkā esamība un grozīšana

16.1.      Aģentūrai ir tiesības mainīt vai papildināt šos Noteikumus pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā, Klientus iepriekš nebrīdinot. Klientam ir pienākums, iesniedzot Aģentūrai Pieteikumus vai uzsākot pakalpojumu pasūtīšanu tiešsaistē interneta vietnēs  www.aviokases.lv, www.aviokase.lv vai www.astrature.lv  iepazīties ar aktuālo Noteikumu (un Cenrāža) redakciju.

16.2.      Pretrunu gadījumā starp Noteikumu tekstu latviešu valodā un tekstu citā valodā, noteicošā ir latviešu valoda.

16.3.      Ja kāds no Noteikumu punktiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Noteikumu punktu spēkā esamību.

1 ceļotājs
Pieaugušie (12+)
Bērni (2-11)
Zīdaiņi (0-2)